Regulamin witryny internetowej „przytoczno.pl – Historia gminy”.

 1. Wydawcą witryny internetowej „przytoczno.pl – Historia gminy” (zwanej dalej „Stroną”) jest Mariusz Grobel, Marcin Tarkowski, członkowie Stowarzyszenia OSP Przytoczno Osiedle w Przytocznie.
 2. Wszelkie prawa do Strony zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Autorów lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy ze Stroną – są udostępniane w witrynie „przytoczno.pl – Historia gminy”. Zarówno Strona, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na Stronie, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego „Regulaminu witryny internetowej przytoczno.pl – Historia gminy”, zabronione jest w szczególności:
 4. a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Strony lub jej części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jej stronach,
 5. b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na Stronie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy.
 6. c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 7. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach witryny internetowej „przytoczno.pl – Historia gminy”.
 8. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na Stronie materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w witrynie internetowej „przytoczno.pl – Historia gminy na stronach” naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 9. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszego „Regulaminu witryny internetowej przytoczno.pl – Historia gminy” korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach tejże witryny bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy udzielonej na piśmie (lub formie elektronicznej) jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Wydawcą są udostępniane na Stronie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji lub pozwolenia na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na Stronie, prosimy o kontakt.
 10. Dane i informacje udostępniane na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawcy. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na Stronie ponosi użytkownik. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Strony lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na Stronie.
 11. Użytkownik ma prawo zamieszczać na stronie komentarze w miejscu do tego przeznaczonym, a więc w miejscu zakończenia poszczególnych artykułów. Treści zamieszczane przez użytkowników mogą podlegać moderacji (dotyczy to tylko komentarzy, które ze względu na treść – nie związane z tematem, naruszające dobra osobiste osób trzecich, Wydawcy, wulgarne) przez Wydawcę jednocześnie Wydawca zobowiązuje się do udzielenia informacji o zakresie moderacji bezpośrednio w zmienionym komentarzu.
 12. Wydawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego „Regulaminu witryny internetowej przytoczno.pl” w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na niniejszej stronie.